ผู้แทนสหภาพยุโรปติดตามความต่อเนื่องการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

ผู้แทนสหภาพยุโรปติดตามความต่อเนื่องการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. ที่ท่าเทียบเรือประมงวัดบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร Mr. Joost Korte Director General ปลัดกระทรวงการจ้างงาน กิจการสังคมและการหลอมรวมทางสังคม (DG EMPL) คณะกรรมาธิการยุโรป นำคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ในขณะที่เรือประมงเข้าฝั่ง ลงเรือประมงไปดูความเป็นอยู่และความปลอดภัยของลูกจ้างในเรือประมง พูดคุยกับเจ้าของเรือ ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในเรือประมง ซึ่งมีนางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะจากกกระทรวงแรงงานติดตามด้วย ในการนี้มีประมงจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชม และให้ข้อมูลต่างๆ หลังจากลงพื้นที่แล้ว ทางคณะผู้แทนสหภาพยุโรป คณะกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปที่สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของภาคประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง และการดำเนินการแก้ไขปัญหาประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถาม


นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่คณะผู้แทนสหภาพยุโรปที่ลงพื้นที่มาจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและตรวจติดตามความต่อเนื่องในการทำงานเกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ภายหลังที่สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลืองให้กับประมงไทยและโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shores Rights Project) ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) และทางการไทย เพื่อรับรองการให้สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงทะเล และอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 (P29) ว่าด้วยแรงงานบังคับ ซึ่งมีความคืบหน้าที่ดีเป็นลำดับ โครงการฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นเพิ่มศักยภาพของการตรวจแรงงาน และเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ชาวประมง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในความร่วมมือร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพแรงงานให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก็เพื่อการทำประมงที่ยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าประมงและสัตว์น้ำของไทยว่าปลอดจากการทำประมงผิดกฎหมาย และภาพลักษณ์ที่ดีของประมงไทย

Related Articles