วันเชิดชูเกียรติประจำปี 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

วันเชิดชูเกียรติประจำปี 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมาธิการ การกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยพลตรีโอสถ ภาวิไล นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมาธิการและคณะฯ พร้อมนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เดินทางเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในวันเชิดชูเกียรติประจำปี 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 4 ในโครงการห้องเรียนกีฬา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงศึกษาธิการ ในการคัดเลือกโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์-กีฬาและศิลปศาสตร์-กีฬา โดยเริ่มมีโรงเรียนนำร่อง ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนสารคามพิทยาคม และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ปัจจุบันโครงการห้องเรียนกีฬาทั่วประเทศมีนักเรียนในโครงการ 1,474 คน มีโรงเรียนในโครงการ 9 โรงเรียน ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ทั้งนี้นักเรียนในโครงการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางกายโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา และจะมีกิจกรรมคลินิกพิเศษรวมทั้งกำหนดให้โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการที่สำคัญของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย อาทิ สมาคมฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและขีดความสามารถในระดับที่สูงขึ้นต่อไป สำหรับโครงการห้องเรียนกีฬารุ่นที่ 1 ได้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 181 คน คิดเป็นร้อยละ 95.77 ทั้งนี้นักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ปัจจุบันได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จำนวน 4 คน และล่าสุดเปิดรับนักเรียนหญิงที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอลโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดผู้ฝึกสอนมาเสริมทักษะให้ด้วย

Related Articles