กระทรวงแรงงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครนำร่องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

กระทรวงแรงงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครนำร่องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เดินทางมาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนเรื่องสุขภาพพลานามัยของแรงงาน ภายใต้โครงการความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) แก่แรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้หารือร่วมกับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นพ.พิชิต ศิริวรรณ รอง ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานจังหวัดรวมถึงคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่ตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 พร้อมกันนี้ทางคณะของสภากาชาดไทยยังได้มีการเสริมสร้างความรู้ พร้อมชี้แจงถึงแนวทางในการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อยากให้แรงงานทุกคนได้ทำกันอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม ตลอดจนการดูแลสุขอนามัยให้ดี สุดท้ายได้ทำการมอบหน้ากากผ้า 200 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์และแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด – 19 ที่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว  อีกด้วย

ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร มีนายสมพงศ์  สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำตัวแทนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้การต้อนรับ โดยเมื่อเสร็จสิ้นจากการรับฟังปัญหาที่เกิดกับแรงงานข้ามชาติในช่วงโควิด อันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขในระดับรัฐบาลแล้ว ก็ได้มีการมอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยน้ำดื่ม หน้ากากผ้า เจลแอลกฮอล์ และแผ่นพับให้ความรู้แก่ตัวแทนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

ดร.ดวงฤทธิ์ฯ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้สนธิความร่วมมือกับ สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำร่องด้านการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทั้งเยียวยา ลดผลกระทบและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการคัดกรองและการกักตัวเอง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด – 19 โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) แก่กลุ่มเป้าหมาย มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถสื่อสารเข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงยังชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นไปที่กระบวนการ ทางด้านของการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล กรณีมีประวัติการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง  การคัดกรองโรค การกักตัวเอง 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานีก่อน หลังจากนั้นจะขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยรู้จักวิธีการ ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด – 19 อีกทั้งยังเพื่อเป็นการดูแลพี่น้องแรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกับพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขณะที่ในส่วนของแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวที่ตกงานแล้วต้องการหางานทำนั้น ทางกระทรวงแรงงานก็มีการเปิดเพจ “เสิร์ฟงานด่วน” ซึ่งเป็นการรวมงานอยู่ในระบบทั้งงานประจำ/ Part-Time /จ้ารายชั่วโมง เพื่อเป็นการดูแลผู้ว่างงานอีกทางหนึ่ง

Related Articles