รอง อนุทินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการป้องกันโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว และให้กำลังใจหมอ พยาบาล อสม. อสต. ที่จังหวัดสมุทรสาคร

รอง อนุทินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการป้องกันโควิด 19 ในแรงงานต่างด้าว และให้กำลังใจหมอ พยาบาล อสม. อสต. ที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และผู้เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม (เครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรสาคร) อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อให้ขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติพร้อมขอบคุณที่ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งแกนนำ อสม. อสต. ที่ทำหน้าที่เป็นนักรบด่านหน้าต้านภัย COVID-19 ในหมู่บ้านชุมชน และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ได้แก่ Surgical Mask จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 400 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 400 ชุด ให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อความปลอดภัยของหมอ พยาบาล อสม. บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ร่วมต้อนรับ

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่บ้านเอื้ออาทร การเคหะท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) แกนนำแรงงานต่างด้าว เยี่ยมชมศูนย์สาธารณสุขชุมชนแรงงานต่างด้าวและหอพักต้นแบบแรงงานต่างด้าว การตรวจคัดกรอง COVID-19 เชิงรุกในแรงงานต่างด้าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อให้รวดเร็ว ทั้งนี้ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 ได้แก่ Surgical Mask จำนวน 1,200 ชิ้น Face Shield จำนวน 200 ชิ้น เจลล้างมือแบบพกพา จำนวน 280 หลอด ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย

ด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นอันดับต้นๆของประเทศ มีประชากรหลัก 584,703 คน นอกจากนี้ยังมีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน และมีใบอนุญาต จำนวน 268,084คน ปัจจัยดังกล่าวทำให้สมุทรสาครต้องวางมาตรการในการป้องกันโรค การติดตามข้อมูล ข้อสั่งการจากส่วนกลางแปลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติโดยการประสานข้อมูลการทำประกันสังคม การส่งเสริมกลไก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การจัดตั้งกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันโรคในแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างชาติ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดตั้ง Local quarantine ทั้ง 3 อำเภอ โดยสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นั้นจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตั้งแต่ 27 มกราคม 2563 ถึงปัจจุบันรวมจำนวนเฝ้าระวังสะสม 1,008 ราย จำนวนนี้เฝ้าระวังครบ 14 วัน ยืนยันไม่พบเชื้อจำนวน 525 ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วันจำนวน 459 ราย ย้ายนอกจังหวัด 23 ราย พบผู้ติดเชื้อ 18 ราย รักษาหายแล้ว16 ราย ส่งต่อ 1 ราย คงเหลือรักษา 1 ราย และไม่พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย

Related Articles