สมุทรสาคร Business Matching ผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนสู่ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ความยั่งยืน

สมุทรสาคร Business Matching ผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนสู่ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ความยั่งยืน

สมุทรสาคร Business Matching ผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชนสู่ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ความยั่งยืน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) โดยมี พาณิชย์จังหวัด นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรอินทรีย์คลองตัน PGS ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมบ้านกลางคลองตาปลั่ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังนกไข่ กลุ่มเกษตรกร PGS กลุ่มแม่บ้านสตรีหลักสอง วิสาหกิจบ้านปลาสลิดโรงเข้บ้านแพ้ว ร้านอาหารบ้านคุ้งน้ำ ร้านอาหารครัวข้าวหอม ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการในหลายมาตรการ แนวนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข ผ่านการดำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูปและด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยความร่วมมือของภาคี 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ภาคีการพัฒนาเหล่านี้ได้รวมเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีสุขและคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน โดยกลไกประชารัฐ และการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ผ่านคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรมและร้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนแลกภาคีเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่และพัฒนาต่อยอด ขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเป้าหมายจาก 3 กลุ่มงาน คือ การเกษตร การแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร ได้รับการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงผลผลิตของชุมชน โดยกลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืนและมั่นคง ต่อไป

Related Articles