ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด

ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ ทั้ง 3 อำเภอ เพื่อสอดส่องการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร และลงพื้นที่เพื่อดูโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายปรีชา ศิริแสงอารำพี รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเงินการคลัง ใน ก.ธ.จ.สมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด และผู้ช่วยกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร

ในวันนี้ คณะ ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่เพื่อดูโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณหน้าโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม(วัดมอญ) และหน้าโรงเรียนวัดคลองตัน ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว โดยมีแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้ดูโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร ณ โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพและสร้างอาชีพเลี้ยงกบบ้านวังนากุ ม.4 ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ จากนั้น เดินทางไปดู โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน เพื่ออํานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 14 แห่ง (ในเขตอําเภอเมือง 5 แห่ง อําเภอกระทุ่มแบน 5 แห่ง และอําเภอบ้านแพ้ว 4 แห่ง) โดยลงไปดูที่หน้าโรงเรียนวัดหนองนกไข่ และหน้าโรงเรียนวัดบางยาง ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน โดยมีแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ซึ่งทางคณะ ก.ธ.จ.สมุทรสาคร ได้เน้นย้ำให้โครงการต่างๆ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ขอให้ติดตั้งป้ายรายละเอียดของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และเห็นชัดเจน และหลังจากนี้ทาง คณะ ก.ธ.จ.และที่ปรึกษา ก.ธ.จ.สมุทรสาคร จะลงพื้นที่มาติดตามผลการดำเนินการอย่างเป็นระยะและต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

Related Articles