สมุทรสาครจัดพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

สมุทรสาครจัดพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

สมุทรสาครจัดพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันนี้ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธที่บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร านในพิธีเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ที่บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

ในการนี้ ประธานในพิธี ได้ถวายราชสักการะ พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกิดประโยชน์ใหญ่หลวง นำมาซึ่งความรุ่งเรืองของสยามประเทศสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองเป็นอเนกประการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันมหาเจษฎาบดินทร์” เป็นวันสำคัญของชาติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ให้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่”

จากนั้น เป็นพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศของจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 3 ราย ได้แก่ นางภิญญาพัชญ์ เกตุคชา ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางปลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, นายสรวิชญ์ อิ่มทั่ว เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ ที่ทําการปกครองอําเภอบ้านแพ้ว, นายสมบัติ หนูรอด ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จํานวน 10 ราย ได้แก่ นายสันติ เหล่านิพนธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ, น.ส.อัญชลี ชุ่มแจ่ม นายแพทย์ชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, นางสารีย์ แก้วเมฆ นักวิชาการคลังชํานาญการ สํานักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร, นายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, น.ส.ศรีสุนันท์ เลิศศักดิ์ศรีสกุล ครู คศ.๒ โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, นายชาญวิทย์ พริกบุญจันทร์ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร, นางณัฐพร ตั้งใจ โภชนากรชํานาญงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, น.ส.อริยา คงวิจิตร์ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร, น.ส.กนกวรรณ จันทรวงศ์, ครู คศ.1 โรงเรียนเอกชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และ นางสุปราณี มาลามาศ พนักงานพิมพ์ ส2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles