สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร เตรียมจัดงานจัดหารายได้สนับสนุนการกุศลและสาธารณะประโยชน์ในจังหวัด

สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร เตรียมจัดงานจัดหารายได้สนับสนุนการกุศลและสาธารณะประโยชน์ในจังหวัด

สภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร เตรียมจัดงานจัดหารายได้สนับสนุนการกุศลและสาธารณะประโยชน์ในจังหวัด

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสุมทรสาคร ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี คณะกรรมการ ที่ปรึกษา เข้าร่วม ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คณะกรรมการ ส.อ.ท.สมุทรสาคร ได้เปิดให้ผู้ประกอบการด้านดิจิตอลเข้ามานำเสนอข้อมูล เพื่อการลงทุนและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

จากนั้นจึงได้เข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม อาทิ การแก้ปัญหาน้ำหนุนเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ การขุดลอกตะกอนแม่น้ำท่าจีน เรื่องความคืบหน้าการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมสมุทรสาคร

ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือในประเด็นเรื่องการศึกษาดูงาน รวมทั้งการจัดงานโครงการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการกุศลและสาธารณะประโยชน์ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่ทำรายละเอียดโครงการมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติในเรื่องการจัดหาแรงงานต่างด้าว สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลการจัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมและมีกำหนดการอบรมในช่วงเดือนตุลาคม 2566

 

Related Articles