จิตอาสาสมุทรสาคร ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก

จิตอาสาสมุทรสาคร ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก

จิตอาสาสมุทรสาคร ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูบูรณะ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์คลองดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พร้อมกับ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ประธานในพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกล่าวคำปฏิญาณตนเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ก่อนที่จะทำการฟื้นฟูบูรณะคลองดำเนินสะดวก แหล่งน้ำศักดิ์ประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 จุด ได้แก่ หน้าวิหารหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร,ท่าน้ำหน้าวัดใหม่ราษฎร์นุกูล,ท่าน้ำหน้าวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม,ท่าน้ำหน้าวัดหลักสองราษฎร์บำรุง และท่าน้ำหน้าวัดสวนส้ม

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เกิดจากความตั้งมั่นของจิตอาสาภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) หลอมรวมพลังแห่งความรู้รักสามัคคีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อการดูแลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ โดยน้อมนำแนวทางตามหลักการทรงงาน “ร่วมคิด ร่วมพูดคุย ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์” ซึ่งกิจกรรมนี้ นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางจังหวัดสมุทรสาครได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ตามนโยบายของกรมการปกครองในการบำรุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ  ด้วยการพัฒนาคลองดำเนินสะดวก   ซึ่งเคยใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อีกทั้งเพื่อยกระดับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของอนุชนรุ่นหลัง อันจะนำไปสู่การหนุนเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป

Related Articles