สภาวัฒนธรรมตำบลบางหญ้าแพรก ระดมความคิดในการร่วมกันขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมของตำบล

สภาวัฒนธรรมตำบลบางหญ้าแพรก ระดมความคิดในการร่วมกันขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมของตำบล

สภาวัฒนธรรมตำบลบางหญ้าแพรก ระดมความคิดในการร่วมกันขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรมของตำบล

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นางนิภา สุดดี ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบางหญ้าแพรก คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลบางหญ้าแพรก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบางหญ้าแพรก  เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันนำเสนอวัฒนธรรมของตำบลบางหญ้าแพรกในรูปแบบต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ตลอดจนเรื่องการหารือกับทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกในการขอเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ต่างๆ ทั้งนี้ได้ระดมความคิดในการร่วมกันขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรม และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมของตำบลบางหญ้าแพรกด้วย

Related Articles