ปตท.สผ.นำเสนอข้อมูลโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จากผู้นำชาวประมงสมุทรสาคร

ปตท.สผ.นำเสนอข้อมูลโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จากผู้นำชาวประมงสมุทรสาคร

ปตท.สผ.นำเสนอข้อมูลโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จากผู้นำชาวประมงสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น.ของที่ห้องประชุมสมาคมการประมงสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ผู้แทนบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด พร้อมด้วย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาฯ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการรับฟังความคิดเห็นโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65 เข้าประชุมชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร่างโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฯ ให้ทางสมาคมการประมงสมุทรสาครได้รับทราบ ซึ่งมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ อดีตประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร อุปนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร และที่ปรึกษาสมาคมการประมงสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปแจ้งให้สมาชิกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของโครงการฯ นี้ เป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการฯ ผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล ทั้งในช่วงก่อนและในระหว่างการดำเนินกิจกรรมการรับฟัง อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อข้อมูลที่โครงการฯ ได้นำเสนอให้รับทราบ และให้โครงการฯ สามารถรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาใช้สำหรับประกอบการวางแผนการดำเนินงานของโครงการฯ และใช้สำหรับประกอบการศึกษา และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของโครงการฯ ต่อไป

ด้านผู้แทนของสมาคมการประมงสมุทรสาคร ก็ได้นำเสนอแนวคิดในเบื้องต้นนี้ว่า โครงการดังกล่าวนั้น แม้จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพื้นที่ทำการประมงของจังหวัดสมุทรสาคร คือ พื้นที่อ่าวไทยตัว ก หรืออ่าวไทยตอนบน แต่ก็มีพี่น้องชาวประมงจากจังหวัดสมุทรสาครและหลายๆ จังหวัด ลงไปจับปลาในบริเวณที่จะมีการสำรวจเจาะหาปิโตรเลียม ดังนั้นหากทางผู้รับผิดชอบจะดำเนินโครงการฯ ในช่วงเวลาใด ก็ควรคำนึงถึงการจับปลาของชาวประมงด้วย โดยทางที่ดีที่สุดคือ ไม่ควรทำการเจาะสำรวจในช่วงปิดอ่าวคือระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. เนื่องจากจะมีเรือออกไปทำมาหากินนอกอ่าวกันเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นช่วงเปิดอ่าว เรือประมงก็จะกลับเข้ามาหาปลาในพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจาะสำรวจมากที่สุด เพราะไม่กระทบต่อการออกเรือประมง อีกทั้งยังต้องมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงพื้นที่ปลอดภัยต่อการทำประมงให้เรือประมงทุกลำได้รับทราบอย่างทั่วถึงอีกด้วย

ด้านตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการฯ ก็บอกด้วยว่า การประชุมในครั้งแรกนี้ เป็นเพียงแค่การนำเสนอร่างโครงการฯ โดยมีพื้นที่ที่ต้องดำเนินโครงการ คือ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ สงขลา จากนั้นก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม ก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดไปประมวลผล สู่การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ตามลำดับขั้นตอน

Related Articles