อบต.บางโทรัด รับฟังปัญหา ดูแลใส่ใจห่วงใยประชาชน

อบต.บางโทรัด รับฟังปัญหา ดูแลใส่ใจห่วงใยประชาชน

อบต.บางโทรัด รับฟังปัญหา ดูแลใส่ใจห่วงใยประชาชน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด  นายทนงศักดิ์ ธีรรังสี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ประชุมหารือผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ได้ร่วมกันแจ้งปัญหารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งเรื่อง ไฟฟ้า น้ำประปา ถนน การจราจร และอื่นๆ ตลอดจนได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด ให้น่าอยู่ น่าทำงานอีกด้วย

Related Articles