คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาสรุปภาพรวมแผนการดำเนินงาน ความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ

คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาสรุปภาพรวมแผนการดำเนินงาน ความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ

วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ที่ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ครั้งที่ 15/2562 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง พิจารณารับฟังข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 4 คณะ แผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภาพ.ศ 2563 – 2565 สรุปผลการเดินทางไปหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการสรุปภาพรวมแผนการดำเนินงาน ความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ สาระสำคัญของแผน เพื่อการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ มีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุด และสำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการแนะนำที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้แก่ คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ คุณพิษณุ นิลกลัด คุณกิตติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ให้ที่ประชุมได้รู้จักซึ่งทั้ง 3 ท่านจะมาร่วมขับเคลื่อนงานด้านกีฬากับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

Related Articles