พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน

พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับพลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อนำอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง ตามแผนการแจกจ่ายของสำนักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีส่วนราชการ สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร ทหารเรือ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2538 พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงทอดพระเนตรพสกนิกรที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน ด้วยพระเมตตา และตระหนักถึงพิษภัยของโรคชนิดนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ได้ทรงจัดตั้งโครงการต่อตันโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น พร้อมได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการในเบื้องต้น ซึ่งโครงการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสนองพระราชดำริรับมาดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้ ในปี พ.ศ.2563 กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับกลุ่มสมาคมการประมงในจังหวัดต่างๆ จำนวน 7 จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร) ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และในปีนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการในปีที่ 24 ทางกองทัพเรือ และจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้างต้น ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง จำนวน 7,230 กก. ปลาทูเค็ม จำนวน 12,735 กก. ปลากระป๋อง จำนวน 73,000 กระป๋อง น้ำปลาขวด จำนวน 14,292 ขวด กะปิ จำนวน 2,556 กก. และเกลือไอโอดีนจำนวน 5,000 กก รวมมูลค่าประมาณ 3,012,665 บาท

Related Articles