แถลงข่าวโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แถลงข่าวโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 7 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีนายมณฑลไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการแถลงข่าว ทั้งนี้ยังมี หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา ชั้น 3 มหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 โครงการ ซึ่งโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น 1 ใน 7 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการ ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำเงินรายได้ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่มีความประพฤติตี มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไว้ จำนวน 3,000 คน

นายมณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เป็นแม่งานในการจัดงาน จึงได้มีการสำรวจเส้นทางการวิ่ง โดยจะเริ่มปล่อยตัว ณ บริเวณหน้าหลวงปู่รุ่งองค์ใหญ่ วัดท่ากระบือ ซึ่งเป็นที่สักการะบูชา และยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านวัดทำไม้ ซึ่งเป็นวัดที่มีโบสถ์สวยงาม ผ่านโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ที่มีปล่องเหลี่ยมอายุนับร้อยปีโดยเส้นทางการวิ่งดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสองข้างทางเป็นธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ การจราจรไม่พลุกพล่าน เหมาะกับการวิ่งในช่วงเช้า อีกทั้ง เมื่อวิ่งกลับมาถึงจุดที่ตั้ง ยังสามารถจับจ่ายใช้สอยในตลาดประชารัฐ ซึ่งจะสินค้าที่มาจากท้องถิ่นโดยตรงอีกด้วย

สำหรับโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชรีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.00 น. ซึ่งกำหนดประเภทวิ่ง 2 รูปแบบ ได้แก่ MINI HALF MARATHON และ FUNRUN เส้นทางวิ่ง MINI HALF MARATHON เริ่มต้นจากวัดท่ากระบือหน้าหลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ ไปตามเส้นทางถนนสาย 4014 หรือซอยวิรุฬ วิ่งผ่านวัดท่าไม้ ผ่านโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม แล้ววกกลับมาสู่เส้นชัยวัดท่ากระบือ สำหรับ FuNRuN เริ่มวิ่งจากวัดท่ากระบือมาทางวัดท่าไม้ 2 -5 กิโลเมตร แล้ววกกลับไปยังวัดท่ากระบือ ประเภทรุ่นของการวิ่ง ไม่ระบุรุ่นอายุ (แบ่งเพศชาย และเพศหญิง) ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1-5 (ได้รับถ้วยรางวัล) แบ่งเป็น ชาย 5 คนหญิง 5 คน ของแต่ละประเภทการวิ่ง และทุกคนได้รับเหรียญที่ระลึก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 มกราคม 2563 ค่าสมัคร 400 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 200 บาท จะสมทบทุนเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและอีก 200 บาท เป็นค่าเสื้อ เหรียญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-427-530, 098-283 -2051 วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โทร 034-411-714, 096-758-6969 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น. สมัครออนไลน์ ที่ https:// forms.gle/Er2uctD GeVMck25e9 หรือสแกน QR CODE แล้วยืนยันการสมัคร โดยการโอนงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-3-1219-8 ชื่อโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ สามารถรับเสื้อได้ ณ สถานที่สมัคร

Related Articles