คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม 312 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ สื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนเพื่อนำไปสู่การออกกำลังกายระดับประเทศ และส่งเสริมให้บุคลากรทางสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศต่อไป

Related Articles