สมุทรสาครจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

สมุทรสาครจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายกองเอกวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร(ท) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับกองร้อยรักษาดินแดนอำเภอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

สำหรับ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ได้จัดให้มีพิธีการด้วยการประกอบพิธีสงฆ์ การอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การมอบโอวาทพร้อมกล่าวสัตย์ปฏิญาณ การมอบเข็มเครื่องหมายเยาวชนอาสารักษาดินแดน จำนวน 12 นาย การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 31 ทุนๆ ละ 2,000 และการมอบถุงของขวัญให้แก่ สมาชิก อส. ทุกนาย

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อ 24 มิถุนายน 2597 ในโอกาสเวียนมาครบรอบปีนี้เป็นเวลา 66 ปีแล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาชิก กองอาสารักษาดินแดน ได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยทางราชการ ด้วยความเสียสละทุ่มเท เข้าปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงกำหนดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

Related Articles