วิทยาลัยชุมชน MOU สภาอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา

วิทยาลัยชุมชน MOU สภาอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ เจ้าของบริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และนายพัฒน์โกศล  หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งกรอบและแนวทางของความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในกิจกรรม ดังนี้ 1) ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน 2) จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา 3) พัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 4) จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน

Related Articles