คณะ กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง

คณะ กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลังในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำคณะประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง (แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี) ที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง โดยมีนางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ที่กระทรวงการคลัง 

สำหรับกระทรวงการคลังได้จัดตั้งกลุ่ม ป.ย.ป. ขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยได้วางแผนการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงฯ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน เชื่อมโยงข้อมูล ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ขณะเดียวกันบุคลากรต้องมีสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารงานที่ดึงดูด รักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ อาทิ การจัดทำโครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการแบบ B2G ผ่าน NSW โครงการระบบคำขอใบอนุญาต/ใบแจ้งเพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW จัดทำแผนพัฒนาระบบงานบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ส่วนการบริหารงานบุคคล กระทรวงการคลังได้พัฒนาทักษะเพื่อสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภาครัฐ อาทิ โครงการศุลกากรคุณธรรม แผนการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของกรมสรรพากร

นอกจากนี้ ผู้แทนกระทรวงการคลังยังได้ทดสอบระบบ Tax SSO ซึ่งเป็นบริการด้านภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมภาษี 3 แห่ง ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิตร และกรมศุลกากร พร้อมกล่าวถึงข้อดีของการนำระบบนี้มาใช้งาน ซึ่งช่วยสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินการด้านภาษีต่าง ๆ มากขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ได้กล่าวชื่นชมการบริหารกำลังคนของกระทรวงฯ ที่มุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยม เสริมสร้างคนดี ให้มีความผูกพันในองค์กร พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นกันในประเด็นของการประชาสัมพันธ์ ระบบ Tax SSO ให้ประชาชนรู้จักมากขึ้น การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ และการบริหารบุคคลให้เหมาะสมเพียงพอกับงานและภารกิจ นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วย

📸 สุดารัตน์ สร้างถิ่น ภาพ/ข่าว

Related Articles