จังหวัดสมุทรสาคร จัด Big cleaning Day ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19)

จังหวัดสมุทรสาคร จัด Big cleaning Day ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาด นายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร ณ บริเวณถนนสุขาภิบาล และถนนเศรษฐกิจ เทศบาลนครสมุทรสาคร

การจัดกิจกรรม Big cleaning Day มีวัตถุประสงค์เนื่องจาก ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย กำลังเปลี่ยนเข้าสู่ระยะ ที่เริ่มมีการติดต่อภายในประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รับมือการระบาดแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา (Covid 19) จังหวัดสมุทรสาครจึงจัดกิจกรรม Big cleaning Day เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า และเพื่อสร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้กับชาวจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles