ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู้ภัย COVID-19

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู้ภัย COVID-19

วันนี้ 16 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เปิดจวนให้ส่วนราชการ สื่อมวลชน ดูแปลงผักที่ท่านปลูกไว้กินหลังบ้าน พร้อมปลูกผักโชว์แสดงให้เห็นว่าท่านปลูกเองจริงๆ และรณรงค์ให้ทุกคนหันมาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกิน โดยใช้พื้นที่ที่บ้านตัวเอง ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สู้ภัย COVID – 19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือน ซึ่งหลังจากปลุกผักสวนครัวต่างๆแล้ว ท่านผู้ว่าฯ และคุณนายก็พาไปดูสวนผักสวนครัวหลังบ้าน ที่ปลูกทั้งผักบุ้ง มะเขือเปาะ พริกขี้หนู ต้นกล้วย มะนาว เป็นต้น จากนั้นผู้ว่าฯ ก็เก็บผักบุ้งสดๆงามๆ เพื่อนำไปให้คุณนายทำเมนู ผักบุ้งไฟแดง
นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพหลักในขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งจะดำเนินการทุกหมู่บ้านให้แล้วเสร็จทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามหลักการสำคัญ 5 ประการ ให้ทุกอำเภอ ตำบล หมู่บ้านนำไปปฏิบัติ ได้แก่ จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน, ผู้นำต้องทำก่อน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เป็นแบบอย่างที่ดี, ผนึกกำลังตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร โดยมอบหมายอำเภอบูรณาการกับทุกภาคส่วนวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกัน ตั้งชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน แบ่งหน้าที่ติดตาม, การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเอง ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธ์ จำนวน 8 ชนิด รวม 5,000 ซอง เช่น คะน้ายอด ผักบุ้ง กวางตุ้ง แมงลัก ผักชี กระเพรา โหระพา และพริกขี้หนู ในการแจกจ่ายประชาชนและการสร้างเครือข่ายขยายผล จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน และนำไปปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต จังหวัดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนมาร่วมกันปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภค เชื่อมั่นว่าถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะรุนแรง ระบบเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักงัน อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคกระทบหนัก ถ้าทุกครัวเรือนทำได้ เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างแน่นอน

Related Articles