หน.ศปม.สั่งการจัดกำลัง 77 ชุด ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจกิจการที่ได้รับการผ่อนคลาย สู่การผ่อนปรนระยะที่ 2

หน.ศปม.สั่งการจัดกำลัง 77 ชุด ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจกิจการที่ได้รับการผ่อนคลาย สู่การผ่อนปรนระยะที่ 2

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ชุดตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ภายใต้คำสั่งการของพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ได้ลงพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยสนธิความร่วมมือกับ ตำรวจ สภ.กระทุ่มแบน ,ทหาร , กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ,ฝ่ายปกครองอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า,สถานที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง,สนามกีฬา,และร้านตัดผม เป็นต้น

สำหรับการเข้าตรวจกิจการและกิจรรมฯ นี้ เป็นไปตามสั่งการของพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ให้ดำเนินการภายหลังจากที่มีการต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และรัฐบาลได้ประกาศให้ข้อกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมาตรการเคอร์ฟิวยังคงมีผลใช้บังคับ แต่มีมาตรการผ่อนคลายตามลำดับขั้น เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามสมควร โดยมี พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหารรับผิดชอบ จึงได้สั่งการให้จัดกำลังจำนวน 77 ชุด ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีหน้าที่ตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในพื้นที่ตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป โดยร่วมกับผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมฯ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กิจการหรือกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนนำมายึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ การจัดตั้งชุดตรวจฯ ดังกล่าว จะดำเนินการโดยหัวหน้าชุด เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อประสานแผนและบูรณาการงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติการเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติและรวบรวมผลการตรวจรายงานให้ ศปม.รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดมาตราการฯ ต่อไป


สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้เข้าตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2 อำเภอ คือ เมืองสมุทรสาคร กับ อำเภอกระทุ่มแบน ทางเจ้าหน้าที่ฯ นอกจากจะให้คำแนะนำในสิ่งที่ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ยังได้มอบเอกสารแผ่นพับในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการของรัฐอีกด้วย ส่วนสิ่งยังต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กันก็เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่สวมถุงมือยาง ขณะให้บริการแก่ลูกค้า เป็นต้น จึงได้แนะนำและกำชับผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ช่วยกันประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือร้านค้าต่างๆ ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ง่ายนั้น ขอให้สวมถุงมือยางและมีการผลัดเปลี่ยนถุงมือบ่อยครั้งด้วย อีกทั้งยังมีเรื่องของการกำหนดจุดเว้นระยะห่าง ที่บางแห่งยังคงต้องปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น ขณะที่ในส่วนของอำเภอบ้านแพ้ว ก็จะลงพื้นที่ตรวจติดตามในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้ โดยข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดนั้นจะนำเสนอต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) เพื่อใช้พิจารณาร่วมกับทางรัฐบาลว่าควรที่จะออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 หรือไม่ หรือควรที่จะออกแบบเป็นแนวทางไหนต่อไป

Related Articles