โฉมหน้าคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครชุดใหม่

โฉมหน้าคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครชุดใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เริ่มการประชุมโดยการแนะนำคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ ประธานการประชุมเริ่มแนะนำ นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ตำแหน่งรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฯ นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ปฏิคมและสถานที่ นายไรวินทร์ มีเจริญ ผู้ช่วยนายทะเบียน ดร.ปรัชญา สภาพงศ์ กรรมการ และ ผศ.อาคม บำรุงโลก กรรมการ หลังจากนั้นได้พูดคุยถึงเรื่องการคลายล็อก เฟส 2 COVID-19 โดยการเปิดให้ใช้สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ใช้สนามกีฬาชนิดต่างๆ นักกีฬา ผู้มาใช้สนาม หรือมาออกกำลังกายทุกคนจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วย และจะดำเนินการให้เรื่องหนี้สินของสมาคมกีฬาฯ เป็นศูนย์ เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากนั้น นายบุญชอบ สาธร อุปนายกสมาคมกีฬาฯ คนที่ 2 ได้ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมต่อ ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและวางแผนงานด้านกีฬาร่วมกัน อาทิเช่น โปรแกรมการฝึกซ้อมที่บ้านหรือที่โล่งแจ้งในช่วง COVID-19 ระบาด โครงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องใบลงเวลา ตารางกำหนดวันการซ้อม เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง โครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาปันจักสีลัต กีฬาเปตอง คาราเต้ แบดมินตัน ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินสนามกีฬา กิจกรรมกับกรมพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา โครงการฝึกซ้อมและการสร้างนักกีฬาคาราเต้-โด เรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จ.ตราด “ช้างขาวเกมส์” การคาดการณ์เหรียญ “ช้างขาวเกมส์” ตารางการเยี่ยมชมการฝึกซ้อม ให้กำลังใจ เรื่องการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จ.ปราจีนบุรี “มกรเกมส์” และเรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จ.สมุทรสาคร ร่วมกันแสดงความคิดเห็น การกำหนดวัน สัญลักษณ์ ชื่อเกมส์ มาสคอท คำขวัญ ชนิกีฬา สนามแข่งขัน ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว งบประมาณจาก กกท. งบประมาณจากจังหวัด งบประมาณจาก อปท. การสนับสนุนจากภาคเอกชน การจัดหารายได้ การสร้างระบบออนไลน์ เวป ไลน์ คิวอาร์โค้ช วีดีทัศน์จังหวัดสมุทรสาคร การสื่อสารอื่นๆ และกำหนดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles