ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2563 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ญัตติ ขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ญัตติ ขอความเห็นชอบขยายชั้นเรียนจากระดับก่อนประถมศึกษาเป็นระดับประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ ญัตติ คัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองมะเดื่อ จากผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ญัตติ คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองมะเดื่อ จากผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น แจ้งการจัดส่งเงินสะสมไปยังคณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.)  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

Related Articles