ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่มีต่อสมาคม ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬา

ผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 ที่มีต่อสมาคม ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬา

ในการประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน ที่ห้องประชุม อาคารรัฐสภา เกียกกาย .. โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานการประชุม

เป็นการพิจารณารับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการคณะต่างๆ ทั้ง 4 คณะ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปรับตัว และปรับเปลี่ยนแผนดำเนินการของสมาคมกีฬาต่างๆ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่มีต่อสมาคม ผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬา …. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนการฝึกซ้อม การเก็บตัว การพัฒนานักกีฬา และประเด็นปัญหาอื่นๆ

ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่า ควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนการดำเนินการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นในการดำเนินการของแต่ละสมาคม รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการเข้าสู่มาตรการผ่อนคลายเฟสที่ 4 และแนวโน้มของรูปแบบกีฬาวิถีใหม่ ที่จะมีช่องทางหรือสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เช่น การฝึกฝนกีฬาและทักษะของเยาวชนแบบ train at home การ Coach ผ่านสื่อออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ
นอกจากนั้น .. ยังได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการแคลอรี่เครดิต โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานลอยฟ้าเลียบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเตรียมที่จะศึกษารายละเอียดโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) เพื่อให้สามารถส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายได้ทั่วทุกพื้นที่
และเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal .. จึงพิจารณาเห็นควรให้มีการทบทวนแผนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการกีฬา โดยจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ Big Rock และทิศทางกีฬาและนันทนาการหลังสถานการณ์ COVID 19 มาเพื่อทบทวน ปรับปรุง และเพิ่มเติมให้แผนการดำเนินงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

#กรรมาธิการการกีฬา
#วุฒิสภา
#สปอร์ตไทยแลนด์วุฒิสภา
#กีฬาพัฒนาคนคนพัฒนาชาติ

Related Articles