อบจ.สมุทรสาคร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่

อบจ.สมุทรสาคร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่ โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่ สามารถจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และอีกทั้งยังสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน

โดยได้มีการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน และได้รับเกียรติจากนายอดิศร สุนทรวิภาต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้

Related Articles