คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

                                                      

                  ถวายบังคมเหนือเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว             

พสกทั่วหนแห่งทุกแหล่งหล้า

                   ธ สืบวงศ์จักรีกษัตรา                              

องค์ราชาทรงนำแห่งแผ่นดิน

                  เฉลิมพระชนมพรรษามหาบพิตร              

    อัญเชิญเทพเรืองฤทธิ์ทุกทิศถิ่น

                   อัญเชิญพระไตรรัตน์เลิศโสพิณ                

     องค์ภูมินทร์ทรงพระเจริญเทอญฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมสัก  รอดทยอย      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบรรจง  สุทธิคมน์       รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอภิชาต  โพธิ์ถนอม      รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายฐิติพงษ์  เตละวาณิชย์      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบุญชู  ปานสุวรรณ       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายปัญญา  ชวนบุญ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสนั่น  เพชรกมลผล       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายทองโปรด  กลิ่นนิล       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายปชาธัช  แผนทัด          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมเกียรติ  ปิ่นเจริญ       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นางขนิษฐา  พรเกียรติกุล      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายยิ่งยงค์  แพรกอุดม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายธัชชัย  บุญชัยศรี     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายเผชิญ  ม่วงกลม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายพหล  ขำทอง       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายบำเพ็ญ  คงสกุล      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายพงษ์ศักดิ์  เติมสายทอง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายสมประสงค์  เรืองศรี      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

Related Articles