อบจ.สมุทรสาคร ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย

อบจ.สมุทรสาคร ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร “ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย” ถวายอาหารปิ่นโต แด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันพระใหญ่ช่วงวันเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย” ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายอาหารปิ่นโต แด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันพระใหญ่ในช่วงวันเข้าพรรษานี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของไทยให้คงอยู่ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี   ดำรงตนตามวิถีพุทธ โดยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดป้อมวิเชียรโชติการามจำนวน 5 รูป มารับบิณฑบาต ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles