คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพ การท่องเที่ยวทางน้ำและอื่น ๆ ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ทั้งนี้ พลเอก อกนิษฐ์ ได้กล่าวถึงเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในประเด็นของการปรับสมดุลและการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ว่าทำอย่างไรจึงจะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน ขณะเดียวกันว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ กรรมาธิการ ได้กล่าวถึงการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เป็นจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ทั้งระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน

พลเอก บุญธรรม กล่าวถึงประเด็นการท่องเที่ยวของภูเก็ตว่า ภูเก็ตเป็นไข่มุกอันดามัน ที่มีรายได้หมุนเวียนจำนวนมากในทุก ๆ ปี แต่ปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้ และธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างสูง

ด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 98% แต่ปัจจุบันรายได้ที่เคยมีเป็น 0 เนื่องจากผลกระทบของ Covid-19 การฟื้นฟูจังหวัดจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้ ส่วนประเด็นการบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ มองว่าควรมีแผนที่เข้าถึงระดับโครงสร้าง และควรมีการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แม้ว่าจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ด้วยการลดช่องว่างของแต่ละหน่วย สร้างความใกล้ชิดสนิทสนม เพื่อให้การประสานงานสะดวกคล่องตัว เกิดการบูรณาการ

จากนั้นที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในหลายประเด็น อาทิ ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้กล่าวถึงการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของหน่วยงานภาครัฐว่า ข้อมูลแต่ละส่วนราชการจะมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการ One Stop Service สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นสิทธิประโยชน์ของตนเอง ซึ่งปัจจุบัน DGA ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางสำหรับบริการภาคธุรกิจ (Biz Portal) ซึ่งผู้ประกอบการ สามารถขอรับบริการต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึง 78ใบอนุญาต จาก 25 ธุรกิจ ขณะที่ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้ฝากประเด็นเกี่ยวกับการของบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการจัดงานอีเว้น

สุดารัตน์ สร้างถิ่น ภาพ/ข่าว

Related Articles