สมุทรสาครย้ำสถานประกอบการต้องทำ FAI ทุกแห่ง อย่างน้อย 10% ของลูกจ้าง

สมุทรสาครย้ำสถานประกอบการต้องทำ FAI ทุกแห่ง อย่างน้อย 10% ของลูกจ้าง

สมุทรสาครย้ำสถานประกอบการต้องทำ FAI ทุกแห่ง อย่างน้อย 10% ของลูกจ้าง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงมาตรการรองรับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานประกอบการ โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัด นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัด นางสาวสุวดี ทวีสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ส่วนราชการ และผู้แทนสถานประกอบการในจังหวัด เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก สำหรับ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการออกประกาศแนวทางในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงงานหรือสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ระลอกมกราคม 2565 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุการระบาดของโรงงานหรือสถานประกอบการ โดยให้โรงงานหรือสถานประกอบการ ดําเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ในพนักงานทุกรายที่อาการไข้ ไอ หายใจเร็ว หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) น้อยกว่า 2 เข็ม

หากโรงงานหรือสถานประกอบการที่ตรวจพบการติดเชื้อให้ดําเนินการ ดังนี้ ให้โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีจํานวนพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป หรือมีกําลังเครื่องจักร ตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป ให้ดําเนินการนําผู้ติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลสนามสําหรับแยกกักผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงงานหรือสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation : FAI), โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีจํานวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน หรือมีกําลังเครื่องจักร น้อยกว่า 50 แรงม้า ที่ไม่มีโรงพยาบาลสนามสําหรับแยกกักผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation : FAI) ให้ดําเนินการนําผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา ที่บ้าน (Home Isolation : HI) โรงพยาบาลสนามในชุมชน หรือ “ศูนย์พักคอยคนสาคร” (Community Isolation : CI) หรือโรงพยาบาลสนาม สําหรับแยกกักผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation : FAI) โดยพิจารณาเข้ารับการรักษาที่บ้าน (Home Isolation : HI) เป็นลําดับแรก และ กรณีพบผู้ติดเชื้อมีไข้สูงเกิน 39 องศาเซลเซียส นานกว่า 24 ชั่วโมง หายใจเร็วมากกว่า 25 ครั้งต่อนาที Oxygen saturation น้อยกว่า 94 % โรคประจําตัวมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือเด็กที่มีอาการ หายใจลําบาก ทานอาหารได้น้อยลง ให้ดําเนินการส่งโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา

 

Related Articles