กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมาธิการ นายปัญญา งานเลิศ กรรมาธิการ และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมาธิการ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces)” ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. เป็นครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย อีก ไปยัง ๑๐ จังหวัด ในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒) (จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดชัยภูมิ)

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ เร่งรัด ผลักดันแผนงานจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการด้วยความชัดเจนทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ สามารถบูรณาการ และเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคจากระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดต่อไป

โดยมีหัวข้อการบรรยายทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้

(1) บรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมาย โดยพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

(2) ความเป็นมา สาระสำคัญ และแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดย นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการ

(3) การติดตามความคืบหน้า ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ผ่านมาต่อการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) โดยนายปัญญา งานเลิศ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาระบบบริหารงานอำเภอให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในการรับบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และนำไปสู่การขับเคลื่อนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

(4) การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในประเด็นการนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับกระบวนงานภาครัฐ และการให้บริการประชาชน ซึ่งจะต้องบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน งานด้านบริหารของจังหวัดและการบริการประชาชนที่มีความซ้ำซ้อนให้ใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุงพัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ

(5) การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) โดย นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นจังหวัดขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีเป้าหมายและมีการวัดผลได้ ประเด็นจังหวัดมีรูปแบบในด้านการบริหาร หรือการบริการที่อำนวยประโยชน์สุขให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน การพัฒนานวัตกรรมของรัฐ การพัฒนาไปสู่ราชการระบบเปิด การพัฒนาบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ รวมทั้งในประเด็นการปลดล็อคข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของจังหวัด

(6) นโยบายขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อปลดล็อค ข้อจำกัดการดำเนินงานของจังหวัด 11 ประเด็น โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเด็นปัญหาข้อขัดข้องการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องการปลดเงื่อนไข เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอการบริหารราชการในภาพรวม ทั้งด้านระบบงาน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นเอกภาพและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศต่อไป

Related Articles