นายก อบจ.สมุทรสาคร ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน วันสิ่งแวดล้อมโลก

นายก อบจ.สมุทรสาคร ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน วันสิ่งแวดล้อมโลก

นายก อบจ.สมุทรสาคร ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจน วันสิ่งแวดล้อมโลก

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกนั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย รองนายก อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร บนเกาะกลางถนนเอกชัย เพื่อซ่อมแซมต้นไม้เก่าที่ตายลง และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มต้นไม้เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มก๊าซออกซิเจน ให้แก่จังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย

สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นประธานในการประชุมในครั้งนั้น ซึ่งเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์”หรือ “UN Conference on the Human Environment” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,300 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และรัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

Related Articles