รมว.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสมุทรสาคร

รมว.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสมุทรสาคร

รมว.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสมุทรสาคร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 45 จังหวัดสมุทรสาคร และยุติธรรมพบประชาชน โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม สถาบันทางการเงิน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ตาม นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ที่กําหนดนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง โดยให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน และรัฐบาล ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้ด้วยการดําเนินการใน 8 ประเด็น กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีนโยบายด้านการอํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้นําเป้าหมายของรัฐบาล จํานวน 4 ประเด็น ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ., การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล, การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม เพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินในมิติการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน มากําหนดเป็นแนวทางดําเนินการของกระทรวงยุติธรรม โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาลและกรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนภายหลังศาลมีคําพิพากษาให้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

 

 

สําหรับ การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 45 จังหวัดสมุทรสาคร และยุติธรรมพบประชาชน ในวันนี้มีการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จํานวน 9 ราย เป็นเงินจํานวน 500,584 บาท, การมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จํานวน 6 ศูนย์, การมอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จํานวน 2 ศูนย์  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์คฯ จํากัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด มาร่วมงาน รวมทั้ง ได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยหนี้สิน ทั้งสิ้น จํานวน 7,849 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 768 ล้านบาทเศษ รวมถึงมีการออกบูธให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอกได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสมุทรสาคร (คปภ.จังหวัดสมุทรสาคร), สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร, วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ โคกขาม, ธนาคารออมสิน และบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จํากัด ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน ก็เพื่อบรรเทาการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดความเดือดร้อน และช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชน

Related Articles