๑๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๑ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                        ยี่สิบแปด กรกฎาคม อุดมสวัสดิ์           ขอไตรรัตน์ เลิศล้ำ จำรัสศรี

                                                  อวยพรชัย ทรงพระเกษม เปรมฤดี              พระบารมี ปกเกล้า เหล่าประชา

                                                  ราษฎร์ภักดี น้อมกมล มงคลสวัสดิ์              เจิดจรัส เฉลิมพระชนม พรรษา

                                                  อัญเชิญทิพ เทพอวยพร จอมราชา             เหล่าปวงข้า ขอน้อม ถวายพระพร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                                          ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร

                                                                   นายบรรพต  จันทรวงษ์       นายอำเภอกระทุ่มแบน

                                                                   นายพิรุณโรจน์  นาคดนตรี   นายอำเภอบ้านแพ้ว

                                                                   นายมานะ  เปาทุย             สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายฐิติวัศน์  วารีรัตน์ภากร       สาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว

นายคนึง  ทองเที่ยง      ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร

Related Articles