๑๖ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๖ ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

                                                       ยี่สิบแปด กรกฎาคม อุดมสวัสดิ์            ขอไตรรัตน์ เลิศล้ำ จำรัสศรี

                                                  อวยพรชัย ทรงพระเกษม เปรมฤดี              พระบารมี ปกเกล้า เหล่าประชา

                                                  ราษฎร์ภักดี น้อมกมล มงคลสวัสดิ์              เจิดจรัส เฉลิมพระชนม พรรษา

                                                  อัญเชิญทิพ เทพอวยพร จอมราชา             เหล่าปวงข้า ขอน้อม ถวายพระพร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

                                                          นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา      นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

                                                             นายศักดิ์ชัย  นิมิตรปัญญา      รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

                                                           นายธนวัฒน์  เลิศศรีนภาพร      รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

                                                               นายชิงชัย  บุญประคอง       ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

                                                                นายวิเชียร  นาวาโยธิน      สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

                                                                    นายฉัตรชนก  ภูฆัง      สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

                                                               นายวันชัย  รัตนบรรเทิง      สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

                                                                 นายวิศิษฐ์  ลิ้มธนสาร      สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

                                                              นายณัฐวุฒิ  พรศิริจินดา      สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

                                                            นายมานัส  โรจน์ไพรินทร์      อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

 

Related Articles