สมุทรสาคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สมุทรสาคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

สมุทรสาคร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะครู – อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมพิธี ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เด็กและเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองและพัฒนาส่งเสริมให้มีคุณภาพ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก เพื่อดำเนินชีวิตด้วยความอดทนได้เป็นอย่างดีและมีความสุข แต่ในปัจจุบันยังมีเด็กและเยาวชนที่ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียนแต่ประสบปัญหาครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนดี ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน จำนวน 313 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 626,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี โดยมุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ซึ่งทุนดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น เป็นการยกระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในระดับพื้นฐานอันจะนำไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Related Articles