1/08/2019 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่ตลาดรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

1/08/2019 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่ตลาดรถไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัยและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ สถานีรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ,น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร,นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร,นายรังสรรค์ เจียระไน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน,นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร,ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการผังเมืองพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัยและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุม
น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่เจ้าหน้าที่จากกองผังเมืองเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำเสนอร่างผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะฯ ให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถไฟ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 รูปแบบ รถ-ราง-เรือ มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างกับกระแสนิยมตลาดน้ำ เพื่อดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวภายใต้แนวความคิด “ชวนแวะชิม ตลาดรถไฟ” นั้น จึงได้มีการเปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งแรกขึ้น เพื่อให้ประชาชนจำนวน 100 คน ได้นำเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะตลาดมหาชัย และผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนท่าฉลอม จากนั้นทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะนำความเห็นของประชาชนไปปรับปรุงโครงการฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมประชาชนในครั้งต่อไป

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า การประชุมในครั้งนี้ไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่ หรือไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมของผู้ที่อยู่อาศัยหรือค้าขายในพื้นที่ทั้งสองแห่ง แต่เป็นการเข้าไปเพื่อพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมสิ่งเก่าๆ สิ่งเดิมๆ ที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนั่นเอง

ส่วนทางด้านของนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็บอกว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นด้านการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นแต่คงอัตลักษณ์เดิมไว้ และอะไรที่ควรเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ภายใต้ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ แต่ต้องไม่ไปทำลายวิถีชีวิตเดิมที่เป็นอยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็จะนำไปสู่จัดลำดับความสำคัญและการจัดหางบประมาณในอนาคต

ขณะที่ความคิดเห็นโดยรวมของพี่น้องประชาชนนั้น ก็มีความหลากหลายเช่น การเปิดเส้นทางถนนคนเดินในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ , การจัดที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว,การพัฒนาริมเขื่อนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเช็คอินน์,การทำป้ายบอกทาง,การทำสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นมหาชัย กับ ท่าฉลอม อย่างโดดเด่นและชัดเจน,การจัดระเบียบทางเดินเท้า,การจัดทำทางเดินเพื่อผู้สูงอายุ,การจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างและการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างให้ดูมีความสวยงามสะอาดตามากขึ้น รวมถึงการฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างในอดีตที่ยังคงอยู่ให้เป็นจุดส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว เป็นต้น

administrator

Related Articles