อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า อบจ.สมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนด้านพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา จึงได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนและมีทัศนคติที่กว้างไกลในการใช้ชีวิต สร้างทางเลือกและโอกาสในทางการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคงทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศสืบต่อไปในอนาคต

การจัดกิจกรรม  “เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ”  ผู้ดำเนินกิจกรรมมีการจัดกลุ่มละลายพฤติกรรม มีการบรรยายความรู้ในหัวข้อเรื่อง การวางแผนกำหนดเป้าหมายในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย , My Way เส้นทางที่ฉันเลือก , การสร้างตัวตนผ่าน Portfolio พิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน และการสรุปกิจกรรม “Port Navigation เลือกที่ใช่ เรียนที่ชอบ” ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

Related Articles