20/08/2019 สมุทรสาครจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2562

20/08/2019 สมุทรสาครจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2562

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีได้มอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนพระยา หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร, กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองพะอง หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน, กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้านเพชรเกษมธานี เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโรงหมู่นอก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับยอดเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นเงินทั้งสิ้น 888,887 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)

จากนั้น ประธานในพิธีฯ มอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2562 จำนวน 4 แห่ง, มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่นายอำเภอทั้ง 3 อำเภอ, จากนั้น ปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน และ ขมนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานดีเด่น 3 อำเภอ ได้แก่ นิทรรศการผลงานการดำเนินงานของ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร, กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองนางนม หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว และกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านรางน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมจำนวน 205 แห่ง จังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ดำเนินการจัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และระดมทุนตามศรัทธาในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

administrator

Related Articles