9/09/2019 จัดเก็บขยะบริเวณชุมชนชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร

9/09/2019 จัดเก็บขยะบริเวณชุมชนชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร

ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (สมุทรสาคร) ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนชายฝั่งและจัดเก็บขยะบริเวณชุมชนชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายสืบสกุล หนุไชยา ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 3 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด กลุ่มประมงพื้นบ้านบางหญ้าแพรก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

นายสืบสกุล หนุไชยา ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๓ กล่าวว่าขยะทะเล จัดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ขาดการแก้ไขอย่างถูกต้องและจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยถูกระบุว่ามีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาแน่ชัดได้ จังหวัดสมุทรสาครจึงมอบหมายให้สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการจัดทําแผนดําเนินการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพื่อการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

สํานักงานบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาขยะทะเลที่นับวันจะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้น ทั้งต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตในทะเลและคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนชายฝั่งและจัดเก็บขยะบริเวณชุมชนชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสํานึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับประชาชนและเยาวชน เพื่อที่จะคงความยั่งยืนของทรัพยากร เพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

 

administrator

Related Articles