11/09/2019 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม

11/09/2019 ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม

ที่ชุมชนชายทะเลบ้านรางจันทร์ ม.4 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ด.ต.ประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในชุมชน เข้าร่วม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วม(Commgunity-Based Tourism) มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อกระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วิธีชีวิต และวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการการพัฒนาการดูแลรักษา และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน มีระยะเวลาในการอบรม 1 วัน โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุเชฎฐ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสินค้าการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร

 

administrator

Related Articles