สมุทรสาคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะพุทธมณฑล และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา      

สมุทรสาคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะพุทธมณฑล และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา      

สมุทรสาคร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนบูรณะพุทธมณฑล และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา      

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น. ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อบูรณะพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2566 โดยมีพระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม, นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง, นายอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร, นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีฯ 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย น้อมนำหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

“วันอาสาฬหบูชา” ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี  ถือเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เกิดขึ้นในโลก สำหรับหลักธรรมที่พุทธศาสนิกชน ควรนำไปปฏิบัติ คือสิ่งที่ไม่ควร 2 อย่าง คือ การปฏิบัติตนย่อหย่อนสบายกายเกินไป และการปฏิบัติตนจนทรมานกายเกินไป ที่ควรปฏิบัติคือ ทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจสี่  ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี จะเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุกทั้งปวง  แต่งกายด้วยชุดขาว ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ในช่วงวันอาสาฬหบูชา และทุกวันธรรมสวนะตลอด 3 เดือน ในช่วงเข้าพรรษา

สำหรับ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2548 โดยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรืองานพิธีต่างๆ เช่น พิธีเวียนเทียน กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารจัดการดูแล ทำนุบำรุง รักษา จังหวัดสมุทรสาครจึงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนเพื่อบูรณะพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาครขึ้น ซึ่งมีผู้จิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเพื่อบูรณะพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนทั้งสิ้น 2,457,338.92 บาท

Related Articles