สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี”

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี”

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม “วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี”

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.  นายกองเอกอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีประชา สาครบุรี  ร่วมด้วย นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพ้ว นางสาวฐิภัสสร แย้มกฤส ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายสภาวัฒนธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ คณะครู – นักเรียน สื่อมวลชน และกลุ่มผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ในพิธีเปิดงาน มีการจัดแสดงโขนเด็กจากโรงเรียนเอกชัย ซึ่งนับเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย โดยโขนเอกชัยนี้ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่า ศิลปะการแสดงประจำชาติให้คงอยู่ไว้มิให้สูญหาย โขนเอกชัย โรงเรียนเอกชัย ได้ปฏิบัติงานสืบทอดการแสดงเรื่อยมา จนเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ เมื่อปีพุทธศักราช 2559 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียนเอกชัยเป็นองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี

นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีประชาสาครบุรีได้จัดเนื่องด้วย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสาคร เป็นภารกิจสำคัญของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาล ในการอนุรักษ์สืบสาน พัฒนาและต่อยอด สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม ผ่านวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ จึงเป็นภารกิจสำคัญจะนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการทางวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการประมง รวมถึงผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อันเป็นวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยงานจะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย ในงานมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางภูมิปัญญา ของท้องถิ่นให้ได้เลือกซื้อ และมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองฝึกทำ อีกทั้งยังมีการประกวดร้องเพลงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วย

Related Articles