สจ.วิชัย งามกาละ และ สจ.ประดิษฐ์ ทรงลักษณ์  นั่ง รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนใหม่

สจ.วิชัย งามกาละ และ สจ.ประดิษฐ์ ทรงลักษณ์  นั่ง รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนใหม่

สจ.วิชัย งามกาละ และ สจ.ประดิษฐ์ ทรงลักษณ์  นั่ง รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนใหม่

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2566 โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  1. การเลือกรองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนที่ 1 และคนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีสมาชิกสภา อบจ. ได้เสนอชื่อ สจ.วิชัย งามกาละ เป็นรองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนที่ 1 มีผู้รับรองถูกต้อง และเสนอชื่อ สจ.ประดิษฐ์ ทรงลักษณ์ เป็นรองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร คนที่ 2 มีผู้รับรองถูกต้อง  

2. ญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด อบจ.สมุทรสาคร  3. ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.2567  4. ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  5. ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินบำรุง)

 

และ นอกจากนี้ ในวาระอื่นๆ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่อง การทำงานในพื้นที่ ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน จาก อบจ.สมุทรสาคร และปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

Related Articles