พิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม จ.สมุทรสาคร

พิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม จ.สมุทรสาคร

พิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม จ.สมุทรสาคร

วันนี้ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พร้อมด้วย พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว นายชีวิน อภิบาลบุญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และ นายทศพร แก้วดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยใช้หลักทางศาสนา ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม อื่นๆ หรือความเชื่ออื่นได้มีความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ใช้หลักทางศาสนา ที่เคารพนับถือโดยยึดหลักศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตเพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจที่ เกี่ยวข้องกับประชาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่หวังให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้บรรลุ 5 ตัวชี้วัดหลัก 20 ตัวชี้วัดย่อย 47 กิจกรรม โครงการนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต คาดว่าจะทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกและมีความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง และเกิดความปรองดองสมานฉันท์ อันจะทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

Related Articles