อบจ.สมุทรสาครปลูกต้นโกงกาง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

อบจ.สมุทรสาครปลูกต้นโกงกาง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
อบจ.สมุทรสาครปลูกต้นโกงกาง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ปลัด สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง จำนวน 300 ต้น เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ถึงแนวทางการปลูกและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำหรับ กิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับพระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงเป็นเสาหลักและศูนย์รวมจิตใจของปวงชน สร้างความความสามัคคี ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาและบำรุงป่าไม้จำนวนมาก และมีตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนที่เป็นรูปธรรม บทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า และเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเป็นแนวป้องกันคลื่นลมทะเลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อีกด้วย

Related Articles