ประชาชนชาวสมุทรสาครทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายความเคารพ “วันนวมินทรมหาราช”

ประชาชนชาวสมุทรสาครทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายความเคารพ “วันนวมินทรมหาราช”

ประชาชนชาวสมุทรสาครทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายความเคารพ “วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 

จากนั้น ในเวลา 08.30 น. ที่บริเวณลานสาครบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนร่วมวางพวงมาลา ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สำหรับ วันนวมินทรมหาราช ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไทย กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 เป็นวันหยุดราชการและออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 และในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตกำหนดให้เป็น “วันสำคัญของชาติไทย” ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 63 มีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อวันดังกล่าวตามที่ได้ขอพระราชทานชื่อจากรัชกาลที่ 10 ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งเป็นชื่อที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ประทานเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัย ชื่อ “วันนวมินทรมหาราช” แปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่

Related Articles