24/09/2019 โครงการสํานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น

24/09/2019 โครงการสํานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสํานักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2562 ภายใต้แนวคิด งานเพื่อมุ่งเน้นสหวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก และผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยมีนายปรีชากูล คูณทรัพย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ช่วยราชการสำนักงานอัยการภาค รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัด นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่สํานักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

7107295625729294593968393866015249857511424n

710347996785639293126664755326921854681088n

7183380428405346326409321395105471953633280n

7066950028405367559740531718057141115289600n

703318696785642326459696377573646222753792n

สำหรับ การจัดงานดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี ด้วยการทําตามแนวพระดําริในการขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคม รวมทั้งการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเพื่อสนองนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่น้อมนําแนวพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี ครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทํากิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (Knowledge) ทั้งความรู้ทางกฎหมายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพื่อสร้างความตื่นตัว (Awareness) ให้ประชาชนได้รับรู้ และตระหนัก (Realize) ถึงความสําคัญของการยุติความรุนแรงในสังคมในทุกรูปแบบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อเผยพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

7149156328405348259742462301711237790040064n

7124900128405350359742253903894752579289088n

71021603284054100930696192367794301042688n

7083987328405405493070072454521703120764928n

7158637128405411893069438135843419374223360o

7122058728405415659735721599904686746370048o
administrator

Related Articles