อบจ.สมุทรสาคร ทำบุญตักบาตร “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

อบจ.สมุทรสาคร ทำบุญตักบาตร “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

อบจ.สมุทรสาคร ทำบุญตักบาตร “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ ที่ปรึกษา สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป หลังจากนั้น พระภิกษุสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ให้ศีล กรวดน้ำ ให้พรและพรมน้ำมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ที่บริเวณหน้าอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ การจัดกิจกรรม “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสําคัญขององค์กร เพื่อปลูกฝังค่านิยมและความภาคภูมิใจของบุคลากรในสังกัด และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้กับบุคลากรในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้กําหนด ให้วันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพลังในการขับเคลื่อนให้ มีความเป็นปึกแผ่นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อไป

Related Articles