สมุทรสาคร จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

สมุทรสาคร จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

สมุทรสาคร จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อัยการ ทหาร ตำรวจ กรมการปกครอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมพิธี ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยในวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยสืบเนื่องจากเมื่อปี 2498 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปรสภาพออกอากาศ จนมั่นพระทัย ในปี 2499 จึงได้พระราชทานโครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม เนื่องมาจากสภาวะแห้งแล้ง ซึ่งพบได้บ่อยในฤดูหนาว ฤดูร้อน และความคลาดเคลื่อนของฤดูตามธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนล่าช้าหรือหมดไวกว่าปกติ กระทั่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512 เป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดิน บริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง และได้มีการเปลี่ยนพื้นที่ทดลองไปยังจุดแห้งแล้งอื่น ๆ

ด้วยความสำเร็จของโครงการฝนหลวง ได้บรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตรกรรม รวมถึงสามารถนำไปช่วยในด้านอื่น ๆ ด้วยไม่ว่าด้านเศรษฐกิจและสังคม ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฝนหลวง อันเกิดจากพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงคำนึงถึงประโยชน์ทุกข์สุขของราษฎรชาวไทยเสมอมานั้น

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น และโครงการฝนหลวงยังมีประโยชน์ต่อราษฎรอย่างมาก

Related Articles